Privacyverklaring | van deze website

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De Ondernemersvereniging Oeffelt acht
een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door
ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
via deze privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor die doeleinden;
• u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin
uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.


De Ondernemersvereniging Oeffelt is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-06-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook
door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u het contactformulier invult. Wij
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld: het lidmaatschap van
onze vereniging), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken.


Mailinglist en contactformulier
Wij sturen onze leden mailberichten met uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten of informatie
gerelateerd aan onze vereniging. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.


Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Behoudens de, na uw
gegeven toestemming, bedrijfscontactgegevens en link naar uw website en 'smoelenboek'.


Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel
meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden
automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun
cookiebeleid. Indien een potentiële relatie via onze website contact met u zoekt, wordt deze mail
doorgezonden naar u.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die
kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder hebben wij
Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens de Ondernemersvereniging Oeffelt van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens
invoert.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze
privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste
aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij
dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
a.u.b. contact met ons op! Dit kan via email: info@ov-oeffelt.nl

Contactgegevens

Secretariaat

Geraar Titselaar

Ganzenpoel 3 5441 XW Oeffelt

T: 06 - 5183 6434

E: info@ov-oeffelt.nl