De organisatie | van de vereniging

De oprichtingsvergadering vond plaats op 28 mei 2001 in Gemeenschapshuis De Kleppenburg in Oeffelt. De vereniging is officieel opgericht op 14 september 2001 bij akte van notaris Bongaerts & Melis in Boxmeer en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer: 17139137

 

Doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel, zulks met behoud van de zelfstandigheid van haar leden, het behartigen van de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen van de leden.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van kontakt, beraad en samenwerking tussen de leden onderling;
  • het organiseren van collectieve evenementen, het voeren van reklame-akties, het organiseren van promotion en het bedrijven van public-relation;
  • het naar voren brengen en bepleiten van de bovenbedoelde gemeenschappelijke belangen bij de gemeentelijke, provinciale en/of rijksoverheid en alle daarvoor in aanmerking komende instanties;
  • samenwerking met andere ondernemersverenigingen of detailhandelorganisaties
  • het al dan niet in rechte vertegenwoordigen van (individuele) leden voorzover het ondernemersbelangen betreft;
  • het aanwenden van al die wettige middelen, welke nuttig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel, alles in de ruimste zin.

 

Bankrekeningnummer

NL11 RBRB 0983 0990 06 (Regiobank)  t.n.v. Ondernemersvereniging Oeffelt

Contactgegevens

Secretariaat

Geraar Titselaar

Ganzenpoel 3 5441 XW Oeffelt

T: 06 - 5183 6434

E: info@ov-oeffelt.nl

 

Bestuur

Voorzitter:

De heer C.J.M. van Gelder
Dorpsstraat 15
5441 AC Oeffelt

 

Penningmeester:

De heer A.M.T.F. Kerstens 
Urlingsestraat 6
5441 XJ Oeffelt

 

Secretaris:

De heer G.L.M. Titselaar
Ganzenpoel 3
5441 XW  Oeffelt

 

Bestuurslid:

De heer W.H.H. Cuppen
Katsestraat 5
5441 XC Oeffelt

 

Bestuurslid:

De heer T.A.M. van den Bosch
Looi 1dd
5441 XB Oeffelt

 

Bestuurslid:

De heer L.W. Kersten
Hogehoek 18b
5441 XE  Oeffelt